Un motore di ricerca WordPress per sviluppatori e autori di temi_is_valid_nav_menu_item ›

Da3.2.0
Deprecaton/a
_is_valid_nav_menu_item ( $item )
Accedi:
  • private
Parametri:
  • (object) $item The menu item to check.
    Richiesto:
Links:
Ritorna:
  • (bool) False if invalid, otherwise true.
Definito a:
Codex:

Return if a menu item is valid.Sorgenti

function _is_valid_nav_menu_item( $item ) {
	return empty( $item->_invalid );
}