Un motore di ricerca WordPress per sviluppatori e autori di temiget_catname ›

Da0.71
Deprecato2.8.0
get_catname ( $cat_ID )
Parametri:
  • (int) $cat_ID Category ID
    Richiesto:
Vedi:
Ritorna:
  • (string) category name
Definito a:
Codex:

Retrieve the category name by the category ID.Sorgenti

function get_catname( $cat_ID ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'get_cat_name()' );
	return get_cat_name( $cat_ID );
}