Un motore di ricerca WordPress per sviluppatori e autori di temiget_current_screen ›

Da3.1.0
Deprecaton/a
get_current_screen ( Nessun parametro )
Ritorna:
  • (WP_Screen|null) Current screen object or null when screen not defined.
Definito a:
Codex:

Get the current screen objectSorgenti

function get_current_screen() {
	global $current_screen;

	if ( ! isset( $current_screen ) ) {
		return null;
	}

	return $current_screen;
}