wpseek.com
Un motore di ricerca WordPress per sviluppatori e autori di temiget_super_admins › WordPress Function

Da3.0.0
Deprecaton/a
get_super_admins ( Nessun parametro )
Ritorna:
  • (string[]) List of super admin logins.
Definito a:
Codex:

Retrieves a list of super admins.Sorgenti

function get_super_admins() {
	global $super_admins;

	if ( isset( $super_admins ) ) {
		return $super_admins;
	} else {
		return get_site_option( 'site_admins', array( 'admin' ) );
	}
}