wpseek.com
Un motore di ricerca WordPress per sviluppatori e autori di temiis_login › WordPress Function

Da6.1.0
Deprecaton/a
is_login ( Nessun parametro )
Vedi:
Ritorna:
  • (bool) True if inside WordPress login screen, false otherwise.
Definito a:
Codex:

Determines whether the current request is for the login screen.Sorgenti

function is_login() {
	return false !== stripos( wp_login_url(), $_SERVER['SCRIPT_NAME'] );
}