Un motore di ricerca WordPress per sviluppatori e autori di temihttp_request_reject_unsafe_urls ›

Da5.1.0
Deprecaton/a
apply_filters( 'http_request_reject_unsafe_urls', false, $url )
Parametri: (2)
  • (bool) $pass_url Whether to pass URLs through wp_http_validate_url(). Default false.
    Richiesto:
  • (string) $url The request URL.
    Richiesto:
Definito a:
Codex:

Filters whether to pass URLs through wp_http_validate_url() in an HTTP request.

Sorgenti

'reject_unsafe_urls'  => apply_filters( 'http_request_reject_unsafe_urls', false, $url ),