Un motore di ricerca WordPress per sviluppatori e autori di temilogin_messages ›

Da2.5.0
Deprecaton/a
apply_filters( 'login_messages', $messages )
Parametri:
  • (string) $messages Login messages.
    Richiesto:
Definito a:
Codex:

Filters instructional messages displayed above the login form.

Sorgenti

echo '<p class="message">' . apply_filters( 'login_messages', $messages ) . "</p>\n";