Un motore di ricerca WordPress per sviluppatori e autori di temitheme_row_meta ›

Da3.1.0
Deprecaton/a
apply_filters( 'theme_row_meta', $theme_meta, $stylesheet, $theme, $status )
Parametri: (4)
 • (string[]) $theme_meta An array of the theme's metadata, including the version, author, and theme URI.
  Richiesto:
 • (string) $stylesheet Directory name of the theme.
  Richiesto:
 • (WP_Theme) $theme WP_Theme object.
  Richiesto:
 • (string) $status Status of the theme.
  Richiesto:
Definito a:
Codex:

Filters the array of row meta for each theme in the Multisite themes list table.

Sorgenti

$theme_meta = apply_filters( 'theme_row_meta', $theme_meta, $stylesheet, $theme, $status );