Un motore di ricerca WordPress per sviluppatori e autori di temiwp_nav_menu_args ›

Da3.0.0
Deprecaton/a
apply_filters( 'wp_nav_menu_args', $args )
Parametri:
  • (array) $args Array of wp_nav_menu() arguments.
    Richiesto:
Vedi:
  • wp_nav_menu()
Definito a:
Codex:

Filters the arguments used to display a navigation menu.

Sorgenti

$args = apply_filters( 'wp_nav_menu_args', $args );