Un motore di ricerca WordPress per sviluppatori e autori di temiwp_update_nav_menu_item ›

Da3.0.0
Deprecaton/a
do_action( 'wp_update_nav_menu_item', $menu_id, $menu_item_db_id, $args )
Parametri: (3)
  • (int) $menu_id ID of the updated menu.
    Richiesto:
  • (int) $menu_item_db_id ID of the updated menu item.
    Richiesto:
  • (array) $args An array of arguments used to update a menu item.
    Richiesto:
Vedi:
  • wp_update_nav_menu_item()
Definito a:
Codex:

Fires after a navigation menu item has been updated.

Sorgenti

do_action( 'wp_update_nav_menu_item', $menu_id, $menu_item_db_id, $args );